Sparkonto med högst ränta

Det enklaste sättet att hitta bäst ränta är att jämföra olika bankers sparkonton och sparräntor. Vill du få så bra utdelning som möjligt på ditt sparande, och vill du att pengarna ska växa så mycket som möjligt, måste du också anstränga dig för att hitta de bästa och högsta räntorna.

Sparande är en viktig del av privatekonomin och sparar man smart kan räntorna ge god utdelning. Ett kontinuerligt och långsiktigt sparande är att rekommendera, likväl som det kan bli aktuellt med ett mindre lån i samband med renovering eller köp av bil, båt eller liknande. Oavsett vilket bör du alltid ta dig tid att jämföra olika räntor och de villkor de omfattas av: rörlig eller fast ränta, insättningsgarantier, bindningstid etc.

Vad händer med en räntefond när börsen går ner?

Vad händer med en räntefond när börsen går ner?

När det gäller räntefonder så är de en relativt säker sparform, oavsett om börsen faller eller inte. Det finns dock olika typer av räntefonder, varav de vanligaste kallas för långa och korta räntefonder.

Långa räntefonder

Långa räntefonder, eller obligationsfonder, kan påverkas om marknadsräntan stiger, då räntefonder gärna sjunker något i värde i samband med detta.

Korta räntefonder

Korta räntefonder kan i detta avseende vara betydligt säkrare då de följer räntemarknadens utveckling (reporäntan) mycket tydligare.

Vad är det som gör att börsen rasar?

Börsen rasar oftast som en följd av att räntorna stiger och tillväxten stannar av. Den påverkas också stort av pågående handelskrig som tillfälligt eskalerar och orsakar rejäla börsras.

Tips på säkra placeringar

Så kallade hedgefonder, då gärna med låg risk, kan vara ett bra alternativ om det är svajigt på börsen. Titta också över ditt mer långsiktiga sparande, som aktier och värdepapper. För den som spara i aktier är det till exempel en god idé att försöka upprätthålla en bra balans mellan aktier och räntor.

Håll fast vid linje

Håll fast vid den linje du har valt även om börsen svajar, på sikt vinner du oftast på det. Se över dina aktie- och fondköp regelbundet och gör eventuella omplaceringar, men försök att inte sälja så snart som börsen går ner.

Vad menas med optioner?

Vad menas med optioner?

Optioner kan förklaras som ett avtal mellan parter om framtida affärer. I samband med att avtalet tecknas bestäms priset, men själva affären gör man längre fram.

Det finns en rad olika former av optioner, och vilken man väljer beror till stor del på risk i förhållande till avkastning. Innan man ger sig i kast med optioner bör man sätta sig in i de olika grundläggande positioner som finns.

Vad är en option?

Optioner är närbesläktade med aktier och terminer, men medan aktier kan innebära ett visst risktagande, kan optioner ses som relativt säkra investeringar. De går ofta att tjäna pengar på oavsett hur aktiemarknaden beter sig.

Köpa optioner

För den som känner sig osäker på aktier kan optioner vara ett gott alternativ. Skillnaden är att man inte köper en andel i ett helt företag, istället betalar man (via optionen) för en möjlighet att ta del av en specifik aktie och dess kursförändring.

Den ena parten, i detta fall köparen, betalar en så kallad premie som berättigar till nyttjande av optionens villkor. Optioner är flexibla och kan därmed användas för olika ändamål. De går även att kombinera olika grundläggande positioner:

Köpoption

Denna variant av option innebär att personen som ställer ut en köpoption måste sälja de tillgångar optionen omfattas av för överenskommet pris.

Säljoption

Den här varianten innebär att personen som ställer ut en säljoption måste köpa de tillgångar optionen omfattas av för överenskommet pris.

Underliggande andelar

Dessa kan utgöras av exempelvis aktier, råvaror, valuta och liknande.

Fördelar med optioner

  • De kräver inte lika mycket kapital som vid ett aktieköp
  • Ett optionsköp är mindre riskfyllt än ett aktieköp
  • En ökning i aktiekursen betyder en värdeökning
  • Procentuellt sett ökar värdet i en optionsplacering mer än värdet i en aktieplacering
  • Det är möjligt att ta del av en prisstegring utan att behöva köpa en hel aktieandel och utan att riskera den vinst man dittills uppnått.

Olika former av trading

Det finns olika former av trading, men den som de flesta kanske känner till är daytrading. Som daytrader jobbar man för att köpa och sälja samma dag, medan andra traders jobbar mer långsiktigt. Som så kallade swing-traders.

Trading som företeelse innebär att köpa eller sälja tillgångar som kryptovaluta, aktier, räntepapper, index och så vidare. Främst krävs det stor kunskap och egenintresse för att bli en framgångsrik trader, men också förmågan att avskärma sig rent känslomässigt från sina beslut.

För att bli framgångsrik inom swingtrading krävs också ett stort personligt engagemang, noggrann research och förmågan att sätta upp fasta rutiner för sin tradingverksamhet.

Hur påverkar en nyemission aktiekursen

Hur påverkar en nyemission aktiekursen?

En nyemission påverkar aktiekursen på så vis att det sker en utspädning av den ägda andelen. Ett företag som äger aktier äger därmed en mindre andel av ett bolags aktier efter en nyemission, vilket i sin tur påverkar företagets aktiekapital och därmed kassa.

I praktiken betyder det att en aktie som köpts före nyemissionen representerar en mindre andel än vad den gjorde innan det att nyemissionen genomfördes.

Nyemission

Det här begreppet används för att beteckna nytryckning av nya aktier. En tryckning av nya aktier ger aktieägarna möjlighet att köpa nya aktier genom att nyttja sina teckningsrätter som redan existerar tack vare ett redan befintligt innehav.

Tips och råd

– Om du tror på ett bolags aktier långsiktigt – investera

– Se över möjligheterna att utnyttja redan befintliga teckningsrätter när du ska köpa aktier

– Är bolaget inne i en nedåtgående spiral under en längre tid – sälj

– Tro på dina investeringar trots svängningar på börsen (om de är kortvariga)

– Håll koll på dina investeringar och omplacera smed jämna mellanrum

 

 

När delar xact högutdelande ut

XACT Högutdelande är en så kallad Smart Beta-fond som är den första i sitt slag från XACT Sverige. Ett beta-index kännetecknas av regelbaserad strategi för att söka en högre riskjusterad avkastning jämfört med ett traditionellt index.

När delar xact högutdelande ut?

XACT Högutdelande är en Smart Beta-fond vars utveckling följer ett flertal nordiska utdelande och stabila bolag. Gemensamt för dessa nordiska bolag (som är 45 till antalet) är att deras aktier har visat på låg volatilitet, det vill säga lågt risktagande. XACT Högutdelande är en fond som ger kontant utdelning som betalas ut i maj månad varje år. Likviddag 2019 var 29 maj.

Lendify risk

Generellt kan man säga att långsiktiga investeringar med låg riskfaktor är relativt säkra investeringar, medan aktier och aktiefonder som snabbt köps och säljs omfattas av mycket högre riskfaktorer. När det gäller Lendify kan det vara ett gott alternativ för den som vill fördela sitt kapital, men då gäller det också att kunna gå i god för sin egen återbetalningsförmåga.

Hos Lendify finns i dagsläget ingen insättningsgaranti, vilket innebär att du inte får ersättning ifall bolaget går i konkurs. Å andra sidan använder Lendify en kreditförlustfond som i sin tur täcker upp eventuella kreditförluster för Lendifys kunder. Det är också kostnadsfritt att registrera ett konto och att investera i ett lån hos Lendify, och du betalar först när du fått avkastning på lånet.

Lendify eller Brocc?

Inom finansvärlden talar man om P2P: Peer to Peer, vilket betyder privatperson till privatperson. Det handlar alltså om privatpersoner som lånar ut pengar till andra privatpersoner.

Brocc (tidigare Sparlån) och Lendify är två av marknadens största långivare och erbjuder kapital till privatpersoner online. Vill du sprida dina risker kan det därmed vara klokt att fördela kapitalet 50/50 mellan dessa två aktörer.

Det som ofta ställer till problem är när låntagare inte klarar av att betala tillbaka sina lån i tid. I det avseendet är det viktigt att samarbeta med en så kallad kreditförlustfond som kan täcka upp för eventuella förluster. Det gör både Brocc och Lendify.  På en allmän riskskala som används av så kallade jämförelsesajter visar det sig dessutom att ovan nämnda företag har låg riskprofil.

Jämföra villaförsäkring

Eftersom alla hus är olika kan det vara svårt att veta på rak arm vilka tillvalsförsäkringar som kan vara bra att teckna. Det ena försäkringsbolagets grundutbud kan vara det andra bolagets tillval, vilket gör att du bör jämföra olika villaförsäkringar innan du bestämmer dig.

Det finns en rad olika jämförelsesajter som kan lista mängder med försäkringar, och vi föreslår att du börjar där så att du inte missar någon väsentlig del i din villaförsäkring. Det som kan vara bra att veta är att villaförsäkringar ofta säljs i kombination med hemförsäkringar, och att de då brukar kallas villhemförsäkringar.

Jämföra snitträntor

Alla långivare som erbjuder bolån måste sedan 2015 ta ut en snittränta enligt Finansinspektionens beslut. Snitträntan kan du exempelvis använda för att förhandla om din boränta. Men hur vet man vad som är en bra snittränta?

Det som förenklar något är att alla långivare är ålagda att publicera sina snitträntor. Det gör att du lättare kan jämföra snitträntorna och de villkor de omfattas av. Skaffa dig kunskap om långivarnas bolåneräntor för att få större chans att hitta det bolån som har bäst villkor för dig. Om du har koll på snitträntorna kan du använda dem som förhandlingsverktyg.